Wydarzenia

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę na zadanie pn” „ Dom Dziennego Pobytu w Radymnie”.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie

37-550 Radymno, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1a informuje:

1. W związku z zakończeniem oceny ofert złożonych w oparciu o ogłoszenie o zamówieniu Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Część I – dostawa sprzętu elektronicznego

Quatro Computers Maciej Zachara, ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów – cena netto 23 408,13 zł , brutto 28 792,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania formalne oraz zaoferowana cena jest najkorzystniejsza. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2016-12-23.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Liczba otrzymanych punktów

2

Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

26 016,26 zł

32 000,00 zł

89,97 pkt

3

Biuro Kosztorysowo Handlowe MATEO Mateusz Słomiński

ul. Sławieńska 9

76-010 Polanów

24 065,05 zł

29 600,00 zł

97,27 pkt

4

Quatro Computers Maciej Zachara

ul. Matejki 2

35-064 Rzeszów

23 408,13 zł

28 792,00 zł

100 pkt

 

Część II – dostawa mebli

Firma Handlowa DOMEX Wiesław Maga, ul. Pruchnicka 11, 37-500 Jarosław – cena netto 15 317,07 zł , brutto 18 840,00,00 zł.

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymagania formalne oraz zaoferowana cena jest najkorzystniejsza. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2016-12-23.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Liczba otrzymanych punktów

1

TRONUS POLSKA

Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

34 224,00 zł

42 095,52 zł

44,75 pkt

2

Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A

62-090 Mrowino

16 097,56 zł

19 800,00 zł

95,15 pkt

3

Biuro Kosztorysowo Handlowe MATEO Mateusz Słomiński

ul. Sławieńska 9

76-010 Polanów

25 560,98 zł

31 440,00 zł

59,92 pkt

5

Firma Handlowa DOMEX Wiesław Maga

ul. Pruchnicka 11

37-500 Jarosław

15 317,07 zł

18 840,00 zł

100 pkt

2. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Zamawiający informuje, że do procedury wyboru najkorzystniejszej oferty nie były stosowane przepisy ust. PZP. Zamawiający nie jest obowiązany do stosowania ustawy PZP - postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego bez stosowania przepisów ust. PZP oraz zgodnie z „Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielania zamówień ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych”.

5. Zadanie planowane do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna – Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej – Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ks. Czesław Jaworski
Proboszcz Parafii
(kierownik zamawiającego)

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dom Dziennego Pobytu w Radymnie”: Część I – dostawa sprzętu elektronicznego; Część II – dostawa mebli

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie

37-550 Radymno, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1a

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie

37-550 Radymno, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1a   

tel./fax 16 6281059

http://nspj.radymno-parafia.pl/

e-mail: czeslaw.jaworski@radymno-parafia.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

Zamawiający nie jest obowiązany do stosowania ustawy PZP – postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy PZP.

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego i mebli.

Szczegółowy zakres dostaw określony został w zał. Nr 2 – specyfikacja dostaw.

Wszelkie zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarach, projektach budowlanych i wykonawczych oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, w każdym przypadku wskazują, że przedmioty podlegające zamówieniu mogą być równoważne i należy je traktować jako parametry techniczne.

Zamawiający wymaga składania ofert na poszczególne części oddzielnie.

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

V. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia – od podpisania umowy do 31.12.2016 r.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Opis warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.2 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.3 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

2.4 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

3.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

VII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Najniższa cena

100%

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia: 2016-12-20 do godz. 10.00

w: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie

37-550 Radymno, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – kancelaria parafialna.

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-12-20 o godz. 10.10

w: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie

37-550 Radymno, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1a – Świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne przy udziale oferentów.

XI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień uzupełniających.

XII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: ks. Czesław Jaworski, tel./fax 16 6281059, e-mail: czeslaw.jaworski@radymno-parafia.pl, sposób porozumiewania fax
e-mail lub list.

XIII. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów zawartej umowy z wykonawcą.

XIV. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Triduum przed wspomnieniem św. Stanisława Kostki

Od czwartku przeżywamy triduum przed wspomnieniem liturgicznym  św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. Przez te dni chcemy szczególnie polecać młode pokolenie naszej parafii. Chcemy prosić  o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego, o gorliwość w zdobywaniu wiedzy, oraz o nieustanne pragnienie służby Bogu i ludziom na wzór św. Stanisława. W radosnym przeżywaniu tych szczególnych dni pomaga nam młodzież, która czynnie zaangażowana jest w liturgię. Dziękujemy za ich trud i poświęcenie, a wszystkich parafian zapraszamy do wspólnej modlitwy  w intencji dzieci i młodzieży.

Spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych

W dniu 5 września br. Mszą świętą o godz. 18 rozpoczęło się spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci, które w tym roku katechetycznym po raz pierwszy przystąpią do sakramentu Komunii świętej.

 

Rodzice wzięli udział w spotkaniu, które najpierw prowadził ks. prał. Czesław Jaworski. Zwrócił on uwagę na potrzebę przekazywania wiary przez rodziców dla swoich dzieci poprzez modlitwę i osobiste spotkanie z Jezusem w Eucharystii. Drugą część spotkania poprowadził ks. Krzysztof, który zaprosił rodziców do ofiarowania w intencji swoich dzieci 5 pierwszych sobót miesiąca. Przy tej okazji zapraszamy do zapoznania się z istotą tego nabożeństwa: http://www.duchprawdy.com/nabozenstwo_pieciu_pierwszych_sobot_miesiaca.htm

Informujemy rodziców, że następne spotkanie odbędzie się w 1. sobotę października (1 X ). Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi na Mszę świętą wieczorną,a po niej na spotkanie do budynku parafialnego.

Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Częstochowskiej

26 sierpnia obchodziliśmy Uroczystość NMP Częstochowskiej– nasz odpust parafialny. Uroczystościom przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prał. dr hab. Dariusz Dziadosz- rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Zapraszamy do obejrzenia galerii z powyższych uroczystości.

Odpust parafialny

W piątek, 3 czerwca br. nasza parafia przeżywała uroczystość odpustową ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mszy Świętej odpustowej przewodniczył ks. Jan Szeląg.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć uroczystości.

Rekolekcje oazowe

W dniach 20 – 22 maja 2016r. odbyły się w naszym Domu Parafialnym pierwsze rekolekcje, w których brało udział 43 osoby z Radymna i okolic. Inicjatorem był ks. Krzysztof Szyndler – nasz moderator, który zatroszczył się aby niczego nam nie zabrakło. Tematem przewodnim były rozważania ,,O Miłosiernym Ojcu” Prowadził je ks. Artur Drozd, wikariusz z Jarosławskiej Kolegiaty. Ubogacająca nasze rekolekcje była obecność Michała Grzywny z Tryńczy, który w sposób niemy podzielił się tym, jak odnalazł Boga podczas swojej choroby. Michał przez swoją chorobę nie wypowiedział do nas ani słowa ale pisał nam na laptopie o historii swojej choroby i relacji do Pana Boga.

Ważnym wydarzeniem podczas rekolekcji było przejście przez Furtkę Miłosierdzia, gdzie można było dotknąć wody święconej odnawiając swój chrzest i przeżywając jubileusz 1050-lecia chrztu Polski.

Dziękujemy Panu Bogu, że w Roku Miłosierdzia podarował nam ten czas na refleksję modlitwę i na nawrócenie. Tu uświadomiliśmy sobie jak bardzo jest dla nas Miłosierny i jak nas kocha.

Dziękujemy Ks. Krzysztofowi Szyndlerowi za zorganizowanie tych rekolekcji, za Furtkę Miłosierdzia i za radosną atmosferę podczas rekolekcji.

Dziękujemy Ks. Arturowi Drozdowi za piękne konferencje o Ojcu miłosiernym.

Dziękujemy naszym paniom kucharkom za wspaniałe posiłki.

Na koniec dziękujemy Ks. Proboszczowi Czesławowi Jaworskiemu, gospodarzowi tego miejsca za otwarty dom i cierpliwość dla nas.

Niech Pan Jezus Miłosierny obdarza wszystkich swoimi łaskami , którzy przyczynili się do tego abyśmy mogli przeżyć te rekolekcje.

Z serca dziękujemy:

Młodzież Oazowa

Strony