Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2405 z /var/www/radymno-parafia.pl/doc/includes/menu.inc).

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Dom Dziennego Pobytu w Radymnie”: Część I – dostawa sprzętu elektronicznego; Część II – dostawa mebli

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie

37-550 Radymno, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1a

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie

37-550 Radymno, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1a   

tel./fax 16 6281059

http://nspj.radymno-parafia.pl/

e-mail: czeslaw.jaworski@radymno-parafia.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

Zamawiający nie jest obowiązany do stosowania ustawy PZP – postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy PZP.

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego i mebli.

Szczegółowy zakres dostaw określony został w zał. Nr 2 – specyfikacja dostaw.

Wszelkie zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiarach, projektach budowlanych i wykonawczych oznaczenia, które mogą być uznane za znaki towarowe, w każdym przypadku wskazują, że przedmioty podlegające zamówieniu mogą być równoważne i należy je traktować jako parametry techniczne.

Zamawiający wymaga składania ofert na poszczególne części oddzielnie.

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

V. Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia – od podpisania umowy do 31.12.2016 r.

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Opis warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.2 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.3 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

2.4 nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

3.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny,

3.6 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

VII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Najniższa cena

100%

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia: 2016-12-20 do godz. 10.00

w: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie

37-550 Radymno, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – kancelaria parafialna.

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2016-12-20 o godz. 10.10

w: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie

37-550 Radymno, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1a – Świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne przy udziale oferentów.

XI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień uzupełniających.

XII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: ks. Czesław Jaworski, tel./fax 16 6281059, e-mail: czeslaw.jaworski@radymno-parafia.pl, sposób porozumiewania fax
e-mail lub list.

XIII. Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisów zawartej umowy z wykonawcą.

XIV. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.