UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI

Przypominamy, że w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym, a zatem o godz. 8.00, 10.00, 11.30 i 16.00.

Po Mszy Świętej o 16.00 nabożeństwo majowe i modlitwy o urodzaje.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Wizyta Księży Diakonów w naszej parafii

W sobotę, 30 kwietnia 2016 roku, nasza parafia gościła 11 diakonów wraz ze swoim wychowawcą ks. dr Łukaszem Jastrzębskim z Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Wizyta miała na celu zapoznanie się z duszpasterstwem i inicjatywami prowadzonymi w naszej parafii. Ksiądz Proboszcz jak i pozostali kapłani starali się przybliżyć od strony praktycznej sposób funkcjonowania duszpasterstwa. Diakonii poznali także historię budowy naszej świątyni i powstania parafii. W czasie spotkania zadali również szereg pytań związanych z działalnością parafii, jak i poszczególnych grup. Ufamy, że pomoże im to w ich duszpasterskiej posłudze.

14 maja br. Księża Diakoni przyjmą w Archikatedrze w Przemyślu święcenia kapłańskie. Na drodze ich kapłańskiego życia życzymy im wielu łask Bożych, światła Ducha Świętego i opieki Maki Bożej. Ich kapłańską posługę polećmy również w naszych modlitwach.

KRÓLOWA POLSKI

Święta Faustyna w sowim Dzienniczku zapisała:

„Od samego rana czułam bliskość Matki Najświętszej. W czasie Mszy św. ujrzałam Ją tak śliczną i piękną, że nie mam słów, abym mogła choć cząstkę tej piękności wypowiedzieć. Cała była biała, przepasana szarfą niebieską, płaszcz też niebieski, korona na głowie, z całej postaci bił blask niepojęty. – Jestem Królową nieba i ziemi, ale szczególnie Matką waszą. – Przytuliła mnie do Serca Swego i rzekła: Ja zawsze współczuję z tobą. – Odczułam moc Nieskalanego Jej Serca, która się udzieliła duszy mojej. Teraz rozumiem dlaczego od dwóch miesięcy przygotowywałam się do niego i z takim utęsknieniem wyglądałam święta tego. Od dziś staram się o jak największą czystość duszy, aby promienie łaski Bożej odbijały się w całej jasności. Pragnę być kryształem, aby w oczach Jego znaleźć upodobanie…”(Dz 805)

3 maja obchodzimy w Kościele Uroczystość Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski. Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Uzasadnienie tytułu „Królowej” pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi.

Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając swoją modlitwę od słów: „Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico„, ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po Mszy świętej, w czasie której król przyjął również Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”.

Jan Kazimierz nie był pierwszym, który oddał swoje państwo w szczególną opiekę Bożej Matki. W roku 1512 gubernator hiszpański ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Florydy. W roku 1638 król francuski, Ludwik XIII, osobiście i uroczyście ogłosił Matkę Bożą Wniebowziętą Patronką Francji, a Jej święto 15 sierpnia ustanowił świętem narodowym.

Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi koronami 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi. Była to pierwsza koronacja wizerunku Matki Bożej, która odbyła się poza Rzymem.

Niestety śluby króla Jana Kazimierza nie zostały od razu spełnione. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej o wprowadzenie święta dla Polski pod wezwaniem „Królowej Polski”. W 1920 roku papież Benedykt XV przychylił się do tej prośby. Biskupi umyślnie zaproponowali Ojcu Świętemu dzień 3 maja, aby podkreślić nierozerwalną łączność tego święta z Sejmem Czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą Konstytucją polską, która realizowała część ślubów króla Jana Kazimierza.

Dnia 31 października 1943 roku papież papież Pius XII dokonał poświęcenia całej rodziny ludzkiej Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcił równocześnie, aby aktu oddania się dopełniły wszystkie chrześcijańskie narody. Episkopat Polski uchwalił, że w niedzielę 7 lipca 1946 roku aktu poświęcenia dokonają wszystkie katolickie rodziny polskie; 15 sierpnia – wszystkie diecezje, a 8 września – cały naród polski. Na Jasnej Górze zebrało się ok. miliona pątników z całej Polski. W imieniu całego narodu i Episkopatu Polski akt ślubów odczytał uroczyście kardynał August Hlond.

Wcześniej, zaraz po wojnie w roku 1945, Episkopat Polski pod przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda odnowił na Jasnej Górze akt poświęcenia się i oddania Bożej Matce. Ponowił też złożone przez króla Jana Kazimierza śluby. W uroczystości tej brała udział milionowa rzesza wiernych. W przygotowaniu do tysięcznej rocznicy chrztu Polski (966-1966), w czasie uroczystej „Wielkiej Nowenny”, na apel prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, cała Polska ponownie oddała się pod opiekę Najświętszej Maryi, Dziewicy-Wspomożycielki. 26 sierpnia 1956 roku Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia ślubów jasnogórskich, które przed trzystu laty złożył król Jan Kazimierz. Prymas Polski był wtedy w więzieniu. Symbolizował go pusty tron i wiązanka biało-czerwonych kwiatów. Po sumie pontyfikalnej odczytano ułożony przez prymasa akt odnowienia ślubów narodu. Śluby te dotykały bolączek narodu, które były szczególnie niebezpieczne dla jego chrześcijańskiego życia. 5 maja 1957 r. wszystkie diecezje i parafie oddały się pod opiekę Maryi. Finałem Wielkiej Nowenny było oddanie się w święte niewolnictwo całego narodu polskiego, diecezji, parafii, rodzin i każdego z osobna w roku 1965, tak aby Maryja mogła rozporządzać swoimi czcicielami dowolnie ku ich większemu uświęceniu, dla chwały Bożej i dla królestwa Chrystusowego na ziemi.

Dnia 3 maja 1966 roku prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, w obecności Episkopatu Polski i tysięcznych rzesz oddał w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność Kościoła, rozpoczynające się nowe tysiąclecie Polski.

W 1962 roku Papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królowę Polski główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu.

Nasz naród od wieków wyjątkowo czcił Maryję jako swoją Matkę i Królową. Bolesław Chrobry miał wystawić w Sandomierzu kościół pod wezwaniem Matki Bożej. Władysław Herman, uleczony cudownie, jak twierdził, przez Matkę Bożą, ku Jej czci wystawił okazałą świątynię w Krakowie „na Piasku”. Król Zygmunt I Stary przy katedrze krakowskiej wystawił ku czci Najświętszej Maryi Panny kaplicę (zwaną Zygmuntowską), która jest zaliczana do pereł architektury renesansu. Bolesław Wstydliwy wprowadził zwyczaj odprawiania Rorat w Adwencie. Jan Sobieski jako zawołanie do boju pod Wiedniem dał wojskom imię Maryi. Na tę pamiątkę papież bł. Innocenty XI ustanowił święto Imienia Maryi, obchodzone do dziś 12 września w rocznicę wiktorii wiedeńskiej. Maryja była także Patronką polskiego rycerstwa. Stefan Czarniecki przed każdą bitwą odmawiał Zdrowaś Maryja. Tadeusz Kościuszko swoją szablę poświęcił w kościele Matki Bożej Loretańskiej w Krakowie. Na palcu hetmana Stanisława Żółkiewskiego w czasie badania grobu znaleziono po wielu latach pierścień z napisem: Mancipium Mariae (własność Maryi).

Bardzo często także mieszczanie zdobili swoje kamienice wizerunkami Matki Bożej, by mieć w Niej obronę. Figury i obrazy ustawiano na murach obronnych, jak to jeszcze dzisiaj można oglądać w Barbakanie Krakowskim. Pod figurą Matki Bożej Niepokalanej, która stała we Lwowie nad Bramą Krakowską, był napis: Haec praeside tutus (pod Jej opieką bezpieczny). Bardzo wiele przydrożnych kapliczek poświęcano Maryi. Święto Zwiastowania lud polski nazywał Matką Bożą Wiosenną; na nabożeństwach majowych wypełniał kościoły; Matkę Bożą Wniebowziętą nazywał Zielną, bo niósł wtedy do poświęcenia dożynkowe wieńce ziela; siewy rozpoczynał z Matką Bożą Siewną (Narodzenie Matki Bożej obchodzone 8 września). W wigilie, poprzedzające święta Matki Bożej – pościł. Na piersiach noszono szkaplerz lub medalik Matki Bożej. Pieśni religijnych ku czci Matki Bożej nie ma tyle żaden naród w świecie, co naród polski.

Także polscy święci uznawali Maryję za swą szczególną Opiekunkę. Św. Wojciech uratowany jako dziecko z ciężkiej choroby za przyczyną Matki Bożej został ofiarowany na służbę Panu Bogu. Znana jest legenda o św. Jacku (+ 1257), jak wynosząc z Kijowa Najświętszy Sakrament przed Tatarami usłyszał głos z figury: „Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę?”. Figurę ta znajduje się dzisiaj w kościele dominikanów w Krakowie. Ze śpiewem na ustach Salve Regina zginęli z rąk Tatarów bł. Sadok i jego 48 towarzyszy (1260 r.). Bł. Władysław z Gielniowa napisał Godzinki o Niepokalanym Poczęciu i kilka pieśni ku czci Matki Bożej. Św. Szymon z Lipnicy miał według podania umieścić w swojej celi napis: „Mieszkańcze tej celi, pamiętaj, byś zawsze był czcicielem Maryi”. W grobie św. Kazimierza znaleziono kartkę z własnoręcznie przez niego napisanym hymnem nieznanego autora Omni die dic Mariae (Każdego dnia sław Maryję). Św. Stanisław Kostka, zapytany z nagła, czy kocha Matkę Bożą, zawołał: „Wszak to Matka moja!”. Chętnie o Niej mówił, Ona to zjawiła mu się w Wiedniu, dała mu na ręce Dziecię Boże i uzdrowiła go cudownie. Jego śmierć poznano po tym, że nie uśmiechnął się, kiedy wetknięto mu w ręce obrazek Matki Bożej. Uprosił sobie u Matki Bożej, że przeszedł do nieba z ziemi w samą Jej uroczystość (15 sierpnia 1568 r.), podobnie jak św. Jacek (15 sierpnia 1257 r.).

Na terenie Polski znajduje się kilkadziesiąt dużych i znanych sanktuariów maryjnych. Bardzo często Maryi poświęcano utwory literackie. Jako pierwszy utwór w języku polskim podaje się hymn Bogarodzica, napisany według większej części krytyków w wieku XIII, a według niektórych wywodzący się nawet z czasów św. Wojciecha. Od wieku XIV pojawiają się także w muzyce polskiej tłumaczenia sekwencji, hymnów i innych utworów gregoriańskich, liturgicznych. Powstają pierwsze pieśni w języku polskim. Od wieku XV pojawia się w Polsce muzyka wielogłosowa (polifonia). Od tego też wieku znamy kompozytorów, którzy pisali utwory ku czci Matki Bożej. Najdawniejsze polskie wizerunki Matki Bożej spotykamy już od wieku XI (Ewangeliarz Emmeriański, Ewangeliarz Pułtuski i Sakramentarium Tynieckie; figury i płaskorzeźby w kościołach romańskich). Największym i szczytowym arcydziełem rzeźby poświęconym Maryi jest ołtarz Wita Stwosza z lat 1477-1489, wykonany dla głównego ołtarza kościoła Mariackiego w Krakowie, zatytułowany Zaśnięcie Matki Bożej. Jest to arcydzieło na miarę światową, należące do unikalnych. W wielu polskich miastach istnieją kościoły zwane mariackimi – a więc poświęcone w sposób szczególny Maryi.

Uroczystość Królowej Polski była i jest nadal okazją do refleksji nad stanem naszej Ojczyzny i do modlitwy za Polskę.

Nabożeństwa majowe

Miesiąc maj, poświęcony jest w szczególny sposób Matce Bożej. Jest to czas nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa modlitwa Litanią Loretańską. Zapraszamy wszystkich parafian przez cały miesiąc do wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo Matki Chrystusa.

W dni powszednie Msza Święta o godzinie 18.00, a następnie nabożeństwo majowe (z wyjątkiem czwartku, kiedy będzie na zakończenie adoracji). W niedzielę majówka o godzinie 15.30.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych do modlitwy ku czci Matki Bożej.

Ty, która kwieciem majowym swe szaty
Przystrajasz: ludu Patronko odwieczna,
Co ziemię w maju przyozdabiasz w kwiaty,
Kiedy nam wiosna zakwita słoneczna,
I kiedy ziemia budzi się uśpiona,
Bądź pozdrowiona…!

INTENCJE MSZY ŚW. 01/05 - 08/05/2016

01/05/2016 VI Niedziela Wielkanocna

08:00

Za Parafian

10:00

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla księży pracujących w parafii św. Wawrzyńca i NSPJ

11:30

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

16:00

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

02/05/2016 Poniedziałek

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

06:30

Za + Helenę Sobala w 2 rocznicę śmierci

18:00

O pomyślne zdanie matury i dobry wybór dalszej drogi życiowej dla Jakuba

18:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

03/05/2016 Wtorek - Uroczystość NMP Królowej Polski

08:00

Za + Marię Wowianka

10:00

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

11:30

Za + Jana w 2 rocznicę śmierci

16:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

04/05/2016 Środa

06:30

W intencji Panu Bogu wiadomej

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

18:00

O pomyślne zdanie matury dla Damiana i światło Ducha Świętego w wyborze drogi życiowej

18:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

05/05/2016 Czwartek

06:30

W intencji Panu Bogu wiadomej

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

18:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

18:00

Za + Janinę Myszka - bratanica Stanisława Kosińska

06/05/2016 Piątek

06:30

W intencji Panu Bogu wiadomej

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

06:30

Za + Damiana Mazura - od Elżbiety Kowaliszyn z dziećmi

18:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

07/05/2016 Sobota

06:30

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

18:00

O szczęśliwą operację dla Adriana

18:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

18:00

Za + Józefa

08/05/2016 Wniebowstąpienie Pańskie

08:00

Za Parafian

10:00

Msze św. gregoriańskie za + ANTONIEGO Madejowskiego

11:30

Święcenia diakonatu

16:00

Msze św. gregoriańskie za + ZBIGNIEWA Tomaszewskiego

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 1 maja 2016 VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

Biskup Adam Szal – nowym metropolitą przemyskim

30 kwietnia br. Papież Franciszek mianował bpa Adama Szala nowym metropolitą przemyskim. Nowego Arcybiskupa otoczmy modlitwą.

W najbliższą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Podczas Mszy św. o godz. 11.30 w naszym kościele święcenia diakonatu 5 diakonów, wśród nich nasz parafianin Jakub Zborowski. Święceń udzieli nowy Metropolita Przemyski Abp Adam Szal. Zapraszamy parafian do udziału w tej Mszy św. i prosimy o modlitwę za diakonów.

 

 1. Dzisiaj o godz. 15.30 rozpoczęcie nabożeństw majowych
  i zmiany tajemnic różańcowych. Zapraszamy na nabożeństwa wszystkich parafian, a szczególnie młodzież i dzieci.
  Po nabożeństwie Msza św.
 2. We wtorek, uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. tak jak w niedzielę – o godz. 8.00, 10.00, 11.30 i 16.00. Po Mszy św. o 16.00 nabożeństwo majowe połączone z modlitwą
  o urodzaje. W kościele pw. św. Wawrzyńca o godz. 17.00 Msza św. w intencji Ojczyzny, a po niej uroczystość pod Pomnikiem.
 3. W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski odpust parafialny w Ostrowie i Drohojowie.
 4. W tym tygodniu, w poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje (Dni Krzyżowe). Nabożeństwa o urodzaje po wieczornej Mszy św.
 5. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św.
 6. Zapraszamy wszystkich parafian w czwartki i piątki na cotygodniowe nabożeństwa ku czci św. Jana Pawła II
  i św. Faustyny.
 7. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Wyjazd do chorych w piątek o godz. 8.00.
 8. W piątek początek nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 9. Serdecznie dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców ul. Złota Góra blok nr 11a .
 10. W zakrystii można nabyć pamiątkową Niedzielę, w której umieszczono artykuł o konsekracji naszego kościoła.
 11. Akcję Katolicką prosimy na spotkanie w czwartek.

 

Strony