Historia Kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca

Kościół został wybudowany w stylu barokowym w latach 1728-1730. W roku 1730 sufragan przemyski i ówczesny rektor kościoła ks. Andrzej Pruski poświęcił długo budowany kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca i św. Sebastiana. Kościół ten jest budowlą murowaną, w stylu zgładzonego baroku. W 1891 r. został on gruntownie wyremontowany i ozdobiony. Podczas I wojny światowej uległ dużym zniszczeniom. Wtedy to spłonął dach a sklepienie częściowo spadło. W latach 1994-1995 kościół otrzymał nowy dach, pokryty miedzią. Fakt ten jednocześnie stanowił I etap prac renowacyjnych wykonanych z zewnątrz, a obecnie prowadzonych wewnątrz. W listopadzie 1997 r. zakończono odnawianie ołtarza głównego. Ołtarz ten jest drewniany, trój osiowy i jednokondygnacyjny. Cokoły ustawione uskokowo stanowią podstawę kolumnady z posągami czterech świętych. W centralnej części ołtarza znajduje się obszerna wnęka o triforyjnym zarysie, objęta profilowaną, złoconą ramą. We wnęce, czerwonym, aksamitnym tle znajduje się krucyfiks. Na zasuwie obraz przedstawiający św. Wawrzyńca. Z kolei na osi wnęk mieści się tarcza objęta girlandami, w zwieńczeniu zaś rondo z przedstawieniami św. Sebastiana. Nad obrazem na osi umieszczona jest tarcza z inskrypcją, a nad nią Ducha św. W glorii. Kolorystyka ołtarza utrzymana jest w tonacji brązowej. We wnętrzu kościoła uwagę zwraca zabytkowa ambona z bogatą dekoracją snycerską. Boki płycin zwężają się ku górze, zamknięte są gzymsem. Płyciny ozdabia dekoracja z ornamentem akantowym. Kosz jest wieloboczny, na bogato dekorowanym wsporniku z elementami wolut oraz muszelek, zakończony szyszką. Na zaplecku znajduje się obraz przedstawiający św. Jana Ewangelistę z jego atrybutami :z jednej strony orzeł a z drugiej kielich z wężem. U góry zaplecka znajdują się dwa aniołki w pozie podtrzymującej baldachim. Na podniebieniu baldachimu namalowany jest Duch św. W glorii. W zwieńczeniu są uskrzydlone główki aniołków oraz postać Chrystusa Króla w glorii. Płycina, łącząca kosz z konstrukcją schodową, jest łukowato wycięta i ozdobiona ornamentem akantowym. Tak samo ozdobione są dwie płyciny obramujące schody od zewnątrz. W rogu, obok ołtarza bocznego znajdują się przykuwające uwagę chrzcielnica, głównie przez jej zwieńczenie, na którym znajduje się figura Chrystusa i św. Jana Chrzciciela podczas chrztu w Jordanie. Chrzcielnica typu kielichowego pochodzi z I poł. XVIII w. (późny barok). Baza chrzcielnicy jest ośmioboczna, trójstopniowa, trzon natomiast ma nisko położony nodus zdobiony liśćmi akantu. Czasza przykryta jest pokrywą zdobioną od góry trzema rzędami ornamentu liściastego ułożone łuskowo.

XVIII-wieczna rezydencja Biskupów przemyskich

Jak wiadomo Radymno w 1384r. zostało nadane biskupstwu przemyskiemu. Następnie w 1431r. Radymno otrzymało prawa miejskie. Herb miasta został zmieniony z infuły papieskiej na żaglowiec kołyszący się na falach. Niebawem też biskupi przemyscy wznieśli w Radymnie swoją rezydencję, przez co miasto miało miało zyskać na znaczeniu. Podobnie jak wszystkie rezydencje dostojników kościelnych i świeckich owa radymniańska stała się ośrodkiem miejscowego życia społecznego, kulturalnego, a być może politycznego. Niestety, rezydencja nie przetrwała do czasów dzisiejszych. Wcześniej zdewastowana i zniszczona, została rozebrana na początku XIX w. Pozostały po niej jedynie ślady fortyfikacji i towarzyszących zabudowań. W przeszłości odgrywała ważną rolę zarówno jako obiekt kulturalny, jak i strategiczny, obronny, ponieważ była ufortyfikowana. Rezydencja biskupów przemyskich znajdowała się na niewielkim wzgórzu, naprzeciw miasta, przy ujściu rzeki Rady do Sanu, na przedmieściu nazywanym Skołoszowem. Składała się z pałacu z komnatami i salami reprezentacyjnymi, oficyny, zabudowań gospodarczych i ogrodów. Wszystko to było otoczone wałem i fasadami, przez co rezydencja stanowiła główną obronę miasta. Informacje na temat radymniańskiej siedziby biskupów przemyskich są bardzo ubogie, albowiem wszystkie akta miejskie Radymna, spłonęły w 1939r. zginęło też wiele archiwaliów kościelnych i miejskich w Przemyślu. Ponadto nie udało też się odnaleźć przekazów ikonograficznych rezydencja, więc nie wiadomo dokładnie, jak wyglądała. Najważniejszym i najcenniejszym źródłem wiedzy o rezydencji radymniańskiej z XVIII wieku stał się dokument sporządzony z okazji lustracji miasta i klucza radymniańskiego, dokonanej na polecenie biskupa Sierakowskiego, rozpoczętej w 1746r. W oparciu o ten dokument można odtworzyć program przestrzennej rezydencji z tego czasu. Parterowy dom, nazywany pałacem, wykonany był z drewna i zawierał program mieszkalno-rezydencyjny. W rzucie poziomym przypominała literę „H”. Jego zasadniczą część stanowił w rzucie poziomym prostokąt utworzony z pięciu pokoi okalający sień. Cztery z nich przylegały do niej po bokach, zaś piąty mieścił się za nią na północy. Z układem tym łączy się cztery gabinety, dwa od dziedzica i dwa od ogrodu. Niewątpliwie pałac nawiązywał do typu dworów z końca XVIII wieku. Towarzyszył mu cały kompleks zabudowań i urządzeń pełniące funkcje usługowe, do których należały oficyny, kuchnia, piekarnia, piwnice, powozownia, stajnia, kuźnia, ogrody, stawy i folwark. „Lustracja” stanowi źródło pozwalające poznać również dawną świetność rezydencji. Niestety owa świetność nie trwała długo. Jeszcze za życia Aleksandra Fredry, który to ją zbudował, wyposażył w meble, ozdobił malowidłami i sporą ilością obrazów, została zdewastowana. Wojska rosyjskie zajęły ją i ograbiły w roku 1733. Od tej pory powoli niszczała. Biskupi przemyscy pochłonięci byli w tym czasie istotniejszymi dla nich sprawami w Przemyślu. W roku 1746 komisarze, którzy rozpoczynali lustrację, odnotowali poważne zniszczenia rezydencji zarówno z zewnątrz, jak i na zewnątrz. Zniszczenia te skumulowało jej zajęcie prze zaborców austriackich w 1772r. Splądrowana i pozbawiona właściwego użytku popadła w ruinę, aż w końcu rozebrano ją całkowicie, gdzieś na początku XVIII. Znikną na zawsze z krajobrazu Radymna zespół urbanistyczny. Na koniec należ jeszcze wspomnieć o ogrodzie, który znajdował się na przeciw terenu zajmowanego przez rezydencję, nad rzeką, za drogą do Przemyśla. Prawdopodobnie miał on założenia parkowe, o czym świadczyć mogą rosnące tam drzewa, posadzone w długie rzędy, wyznaczające aleje. Nad rzeką znajduje się do dziś stojący, wielomieszkaniowy dom nazywany „czworkiem”, widocznie mieścił się tu folwark. Kiedy w roku 1772 wkroczyli Austriacy wznieśli na terenie ogrodu budynki koszar wojskowych. Dziś w tych budynkach mają siedzibę m.in. Urząd Miejski, Miejska Biblioteka Publiczna, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa.

Ruch Światło – Życie: Oaza Młodzieżowa

Ruch Światło – Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło – Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnotę wspólnot.
Znakiem Ruchu Światło – Życie jest starochrześcijański symbol fos-dzoe (gr. światło-życie splecione literą omega tworzące krzyż).
Duchowość Ruchu Światło – Życie została wyrażona w „Drogowskazach Nowego Człowieka”. Małżonkowie żyjąc treścią „Drogowskazów” realizują je w „Zobowiązaniach Domowego Kościoła”.

Cel Ruchu Światło – Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło – Życie na wszystkich poziomach formacji.

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda „światło-życie”, przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna. Specyfiką metody Ruchu Światło – Życie jest realizacja zasady „życie z życia” i zasady organicznego wzrostu.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954 Ruch Światło – Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową.. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Ruch Światło – Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie.

Spotykamy się w każdy piątek pół godziny przed Mszą Świętą przy kościele Serca Pana Jezusa. W Wielkim Poście przy kościele św. Wawrzyńca.

Ruch Światło – Życie: Domowy Kościół

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami.
Są to:

 • codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego,
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,
 • codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu,
 • comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
 • uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw),
 • uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu.
Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary). Im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga – są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą „odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego.”
www.dk.oaza.pl

W naszej parafii w chwili obecnej istnieją
cztery kręgi Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.
Spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu
w terminie wcześniej ustalonym w ramach kręgu

Grupy

Na terenie parafii działa kilkanaście grup.

Świetlica

Oferta świetlicy adresowana jest do dzieci i młodzieży – uczących się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej z Radymna i okolic potrzebujących opieki i wsparcia.

Działalność Świetlicy opiera się na ogólnoludzkich wartościach etyki chrześcijańskiej.

Główne cele świetlicy to:

 1. Zorganizowanie wychowankom świetlicy fachowej, dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Udzielanie pomocy w eliminowaniu i rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych, rodzinnych i osobistych.
 3. Oddziaływanie terapeutyczne mające na celu łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania, wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, podnoszenie ich kultury osobistej.
 4. Uczenie alternatywnych, zdrowych form spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań i inwencji twórczej uczestników świetlicy.
 5. Współpraca z rodziną dziecka, zapoznanie z założeniami programu pracy w świetlicy.

W ramach zajęć świetlicy środowiskowej przewidziane są następujące formy działania :

Zajęcia edukacyjne i pomoc w nauce

 • pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje, ćwiczenie umiejętności szkolnych
 • wyrównywanie zaległości szkolnych
 • zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie języków obcych (w stopniu rozszerzonym)
 • oglądanie filmów edukacyjnych, organizowanie quizów, konkursów z zakresu różnych dziedzin wiedzy szkolnej

Zajęcia rozwijające zainteresowania

 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia czytelnicze, biblioteczne
 • inne, w zależności od potrzeb

Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną

 • gry i zabawy zręcznościowe, zespołowe
 • zajęcia na boisku szkolnym, sali gimnastycznej
 • zajęcia, spacery w terenie
 • turnieje i rozgrywki sportowe

Organizujemy dożywianie wychowanków w formie podwieczorków.

W świetlicy funkcjonuje regulamin, opracowany przez kadrę opiekunów świetlicy. Regulamin określa zasady korzystania ze świetlicy przez wychowanków, zawiera ich prawa i obowiązki, zasady bezpieczeństwa, nagrody i kary. Z regulaminem zapoznawani są wychowankowie i rodzice.

Inne działania świetlicy organizowane będą w zależności od pojawiających się potrzeb dzieci i rodziców, inicjatyw osób zaangażowanych, nadarzających się okazji, propozycji środowiska oraz możliwości finansowych .

 

Zachęcamy ludzi dobrej woli do pracy jako WOLONTARIUSZ na rzecz świetlicy!

Adres:

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1a
37-550 Radymno

Godziny otwarcia:

od 14.00 do 19.00
od poniedziałku do piątku

 

REKRUTACJA

odbywać się będzie codziennie w godzinach funkcjonowania świetlicy, istnieje możliwość kontaktu telefonicznego(zapisu) pod numerem:

(0-16) 62-81-059

Strony