Świetlica

Oferta świetlicy adresowana jest do dzieci i młodzieży – uczących się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej z Radymna i okolic potrzebujących opieki i wsparcia.

Działalność Świetlicy opiera się na ogólnoludzkich wartościach etyki chrześcijańskiej.

Główne cele świetlicy to:

 1. Zorganizowanie wychowankom świetlicy fachowej, dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej.
 2. Udzielanie pomocy w eliminowaniu i rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych, rodzinnych i osobistych.
 3. Oddziaływanie terapeutyczne mające na celu łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania, wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, podnoszenie ich kultury osobistej.
 4. Uczenie alternatywnych, zdrowych form spędzania wolnego czasu, rozwój zainteresowań i inwencji twórczej uczestników świetlicy.
 5. Współpraca z rodziną dziecka, zapoznanie z założeniami programu pracy w świetlicy.

W ramach zajęć świetlicy środowiskowej przewidziane są następujące formy działania :

Zajęcia edukacyjne i pomoc w nauce

 • pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje, ćwiczenie umiejętności szkolnych
 • wyrównywanie zaległości szkolnych
 • zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie języków obcych (w stopniu rozszerzonym)
 • oglądanie filmów edukacyjnych, organizowanie quizów, konkursów z zakresu różnych dziedzin wiedzy szkolnej

Zajęcia rozwijające zainteresowania

 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia kulinarne
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia czytelnicze, biblioteczne
 • inne, w zależności od potrzeb

Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną

 • gry i zabawy zręcznościowe, zespołowe
 • zajęcia na boisku szkolnym, sali gimnastycznej
 • zajęcia, spacery w terenie
 • turnieje i rozgrywki sportowe

Organizujemy dożywianie wychowanków w formie podwieczorków.

W świetlicy funkcjonuje regulamin, opracowany przez kadrę opiekunów świetlicy. Regulamin określa zasady korzystania ze świetlicy przez wychowanków, zawiera ich prawa i obowiązki, zasady bezpieczeństwa, nagrody i kary. Z regulaminem zapoznawani są wychowankowie i rodzice.

Inne działania świetlicy organizowane będą w zależności od pojawiających się potrzeb dzieci i rodziców, inicjatyw osób zaangażowanych, nadarzających się okazji, propozycji środowiska oraz możliwości finansowych .

 

Zachęcamy ludzi dobrej woli do pracy jako WOLONTARIUSZ na rzecz świetlicy!

Adres:

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1a
37-550 Radymno

Godziny otwarcia:

od 14.00 do 19.00
od poniedziałku do piątku

 

REKRUTACJA

odbywać się będzie codziennie w godzinach funkcjonowania świetlicy, istnieje możliwość kontaktu telefonicznego(zapisu) pod numerem:

(0-16) 62-81-059

Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny ma potrójny cel:

 1. Pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie.
 2. Oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia.
 3. Szerzenie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek i nieporozumień.

Dla konkretnej, codziennej realizacji tych celów posługuje się Apostolat Maryjny dziesięcioma szczegółowymi radami, z których prawie wszystkie mają swoje uzasadnienie w tekstach Pisma św. Są to następujące rady:

 1. Przed pracą, modlitwą, odpoczynkiem zwróć się do Najświętszej Maryi Panny ze słowami: Matko! Weź to w Swoje ręce! Tobie to ofiaruję. Matko pokieruj mną! Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie! (Łk 21,36).
 2. Czytaj codziennie kilka zdań z Pisma św. i bierz z nich naukę życiową! Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4).
 3. Módl się codziennie za swoją rodzinę, krewnych, przyjaciół i znajomych oraz współpracowników! Módlcie się jeden za drugiego… Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego (Jk 5,16).
 4. Uświadamiaj sobie, że każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa! Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25, 40).
 5. Odwiedź osobę chorą, samotną, przeżywającą smutek, zmartwienie, zwłaszcza śmierć członka rodziny! Weselcie się z tymi którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą (Rz 12,15).
 6. Uśmiechaj się życzliwie do otoczenia, promieniuj radością, roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm! Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się! (Flp 4, 4). Weselcie się nadzieją! (Rz 12,12).
 7. Wypożyczaj książki, czasopisma, teksty religijne, by i inni korzystali z religijnej lektury i karmili się słowem Bożym! Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, Ja zaś będę waszym Bogiem (Jr 11, 4).
 8. Daj Cudowny Medalik najbliższym w rodzinie, krewnym, przyjaciołom, znajomym i współpracownikom, osobom chorym i cierpiącym, przeżywającym wątpliwości religijne i niepraktykującym! Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask – słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure.
 9. Pozyskaj inne osoby dla idei Apostolatu Maryjnego! Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha (Rz 12,11).
 10. Na końcu każdego dnia pomyśl, co uczynisz, by dzień następny był jeszcze obfitszy i bogatszy w dobre czyny! Ci którzy wierzą w Boga mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni nauczą się przodować w spełnianiu dobrych czynów (Tt 3, 8-14).

Rolę tę spełniają comiesięczne spotkania każdego 27 dnia miesiąca, dni skupienia, rekolekcje, udział w pielgrzymkach itp.. W parafiach natomiast działają przewodniczący parafialni Apostolatu Maryjnego oraz ich zastępcy.
Podstawowym ich zadaniem jest pośredniczenie między duszpasterstwem parafialnym a zaangażowanym w danej parafii Apostolatem Maryjnym. Powiązanie działalności Apostolatu Maryjnego z duszpasterstwem parafialnym nie tylko zapewnia opiekę duchową i chroni przed ewentualnym wypaczeniem idei i założeń Apostolatu Maryjnego, ale równocześnie sprawia, że apostołowie maryjni biorą czynny udział w życiu parafii, podejmują konkretne prace i służą niezwykle wydatną pomocą duszpasterzom.

SPOTKANIA :
KAŻDY 27 DZIEŃ MIESIĄCA PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ.

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15). Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna. Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką.

Jej celem jest:
– włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi (KK, n. 33).
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33)

SPOTKANIA AKCJI KATOLICKIEJ:
PIERWSZA ŚRODA MIESIĄCA PO MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ

Dziewczęca Służba Maryjna

Hasłem DSM jest „Przez Maryję do Jezusa„.
Celem DSM jest poznanie życia Maryi oraz naśladowanie jej w codziennym życiu, przez wzajemną miłość służbę i otwartość. Cechy te winny charakteryzować każdą „Maryjkę” i tak powinna żyć także w swoim środowisku, a więc w rodzinie i szkole.
Dziewczęta zgromadzone w grupie starają się postępować według tzw. maryjnych zasad. Od Maryi uczą się chętnego posłuszeństwa, życia w zgodzie z innymi, prawdziwej radości, wybierania tego co trudne, a przede wszystkim miłowania Jezusa.

„Pięć Zadań Dziecka Maryi”.

Dziewczynki:

 • Mają być posłuszne swoim rodzicom i wychowawcom.
 • Żyć w zgodzie i miłości, aby zaproszony przez tę miłość Chrystus mieszkał we wspólnocie Dziewczęcej Służby Maryjnej.
 • Mają wszędzie nieść radość- zwłaszcza tam gdzie są ludzie samotni, smutni, cierpiący.
 • Do ofiary Maryi, która łączyła się z męką swego Boskiego Syna wciąż mają dodawać drobne umartwienia, ofiary, dobre czyny.
 • Stałym pragnieniem dziewczynek ma być to, aby żyły stale w łasce i przyjaźni z Jezusem.

Cudowny Medalik Maryi Niepokalanej, który otrzymują dziewczynki ma się stać ich tarczą w walce ze złem i przypominać, że należą do Maryi jako Jej dzieci.

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza przyczynia się do tego aby liturgia była piękna, aby tym samym pomóc wiernym we właściwym uczestnictwie we Mszy świętej. Przy naszej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie posługę podejmuje wielu młodych chłopców, a także lektorów w wieku studenckim, stanowiących zacne grono lektorów starszych. Każdy ministrant ma wyznaczone obowiązkowe Msze Święte, na których zawsze powinien być obecny.


Wspaniałą okazję do pogłębienia relacji między sobą stanowią ponadto mecze piłki nożnej, jak również ogniska, zabawy taneczne i spotkania okolicznościowe.

Spotykamy się na cotygodniowych zbiórkach:
Kościół Serca Pana Jezusa – poniedziałek – wieczorna Msza Święta

W czasie tych zbiórek zdobywamy wiedzę liturgiczną, uczymy się, jak służyć Bogu w czasie mszy świętych, a także pogłębiamy osobiste życie chrześcijańskie.

Dzieło Pomocy Powołaniom

Celem Dzieła jest niesienie pomocy osobom powołanym rozumianej:

 • najpierw jako prośba do Pana Boga o nowe, święte powołania;
 • troska o jak najpełniejszą formację kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego;
 • wreszcie jako odpowiedzialność za wszystkich, którzy już realizują swoje powołanie.

W celu włączenia się do wspólnoty Dzieła Pomocy Powołaniom należy podjąć lub kontynuować w jego ramach modlitwę w intencjach powołaniowych. Każdy wnosi do Dzieła intencję szczególnie sobie bliską (np. za kogoś powołanego z rodziny, za miejscowego duszpasterza, o powołania misyjne, itp.), a nadto stara się polecać Bogu intencję wspólną dla całego Dzieła oraz intencje, w jakich modlą się inni jego członkowie.

Do DPP włącza się każdy, kto deklaruje ofiarowanie jakiejś modlitwy lub cierpienia w intencji powołań lub za powołanych. Alumni, kilka razy w roku odwiedzają parafie archidiecezji i spotykają się z członkami DPP, wyrażając im swoją wdzięczność jakimś drobnym znakiem. Za wspólnotę DPP co tydzień we czwartek odprawiana jest Msza św.

Spotkania w pierwszy czwartek miesiąca w kościele św. Wawrzyńca na Mszy wieczornej.

Strony